Pop-up store 25.05 godz. 10-18 ul Łagiewnicka 274

Sklep internetowy tabaskoshop.pl jest prowadzony przez:

Maciej Gust prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej NIP 7262522341, REGON 100484503 oraz Jakub Kochanowski prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej NIP 7262362825, REGON 100874121, prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Tabasko s.c. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Łagiewnickiej274 (91-509 Łódź), NIP 7262625762, REGON 100874380, (dalej: „Spółka”).

SŁOWNICZEK:

Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem dostępnego przewoźnika i kosztów dostawy określonych w Sklepie Internetowym tabaskoshop.pl

Dowód zakupu – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 t.j. ze zm.) i innymi stosownymi przepisami prawa.

Magazyn – magazyn zlokalizowany w Łodzi, przy ul. Łagiewnickiej 274 , 91-509 Łódź, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

RiZ – obsługa wszelkich zwrotów i reklamacji dotyczących działalności Spółki oraz oświadczeń o odstąpieniu od umowy i/lub oświadczeń o zwrocie produktu również po upływie terminu na odstąpienie od umowy. Przesyłki kierowane do RiZ powinny być adresowane na adres: ul. Łagiewnicką 274 91-509 Łódź oraz zawierać adnotacje RiZ.

Tabaskoshop – Maciej Gust prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej NIP 7262522341, REGON 100484503 oraz Jakub Kochanowski prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej NIP 7262362825, REGON 100874121, prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Tabasko s.c. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Łagiewnickiej 274  (91-509 Łódź), NIP 7262625762, REGON 100874380,  (dalej: „Spółka”).

Sklep Internetowy tabaskoshop.pl – prowadzony przez Spółkę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.tabaskoshop.pl, a także pozostałe funkcjonalności udostępnione na stronie tabaskoshop.pl.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego www.tabaskoshop.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym tabaskoshop.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2017 poz. 459 t.j.).

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym tabaskoshop.pl, w tym w szczególności zdjęcia, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego tabaskoshop.pl.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego tabaskoshop.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności.

Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2070 t.j.).

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym tabaskoshop.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktów.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Spółki podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą lub kartą kredytową.

Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

Moment wydania rzeczy – moment, w którym Klient lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz/produkt w posiadanie.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy tabaskoshop.pl.

System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego tabaskoshop.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym tabaskoshop.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji i zwrotu produktu.

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego tabaskoshop.pl, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:

a) komputer lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient uprawniony i zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego tabaskoshop.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego tabaskoshop.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego tabaskoshop.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania i/lub przesyłania i/lub emitowania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego tabaskoshop.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego tabaskoshop.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. nie związanej i niezaakceptowanej przez Spółkę.

5. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego tabaskoshop.pl oraz składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego tabaskoshop.pl nie wymaga rejestracji, aczkolwiek dokonanie rejestracji jest rekomendowane w celu usprawnienia procesu zamawiania produktów oraz umożliwienia Klientowi korzystania z dodatkowych, przeznaczonych wyłącznie dla osób zarejestrowanych, funkcjonalności Sklepu Internetowego tabaskoshop.pl.

§2 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym tabaskoshop.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając: imię, nazwisko, adres do przesyłki, adres poczty e-mail, telefon, hasło dostępu oraz zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego tabaskoshop.pl. Poprzez rejestrację Klient zawiera ze Spółką umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez Spółkę konta Klienta w Sklepie Internetowym tabaskoshop.pl.

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym tabaskoshop.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego tabaskoshop.pl, są nieodpłatne i nie są wymagalne.

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym tabaskoshop.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

§3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Logowanie do Sklepu Internetowego tabaskoshop.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta, a także zaakceptowania Regulaminu Sklepu Internetowego tabaskoshop.pl. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje Dane”).

2. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym tabaskoshop.pl zakładane jest konto Klienta. W profilu Klienta dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego tabaskoshop.pl widoczny jest Avatar Klienta i/lub imię i nazwisko (wedle decyzji Klienta). Dane zamieszczone przez Klienta na jego koncie nie są dostępne innym użytkownikom Sklepu Internetowego tabaskoshop.pl. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób.

3. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego tabaskoshop.pl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego tabaskoshop.pl oraz dodatkowo, monitorować status swoich zamówień, dodawać produkty do schowka.

4. Spółka uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego tabaskoshop.pl naruszyło lub mogłoby naruszyć powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym tabaskoshop.pl.

5. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego tabaskoshop.pl mogą być zgłaszane Spółce w każdej formie, w szczególności telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 8 Regulaminu.

6. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy: loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym tabaskoshop.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym tabaskoshop.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;

7. Osoby korzystające ze Sklepu Internetowego tabaskoshop.pl w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej ale posiadające zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej łącznie „Osobami Prawnymi”), w tym w szczególności dokonujące zakupów w imieniu Osób Prawnych oświadczają i zapewniają, iż w chwili podejmowania jakichkolwiek działań w imieniu Osób Prawnych będą należycie umocowane do dokonywania takich działań w imieniu danej Osoby Prawnej.

8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w § 2 ust 1 może być rozwiązana:

a) przez zarejestrowanego Klienta, w każdym czasie określonym niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem;

b) przez Spółkę w sytuacji określonej w § 3 ust 4 bądź w razie zakończenia świadczenia przez Spółkę usług objętych umową, z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia, poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji.

§4 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego tabaskoshop.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego tabaskoshop.pl:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, a także od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy oraz kosztami usług dodatkowych, o ile takie zostaną przez Klienta wybrane) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta. 

3. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia już złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Promocje w Sklepie Internetowym tabaskoshop.pl nie łączą się z innymi promocjami (w tym kodami, kuponami i kartami rabatowymi, wyprzedażą ani przecenami) chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

§5 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego tabaskoshop.pl jako Klient zarejestrowany (po zalogowaniu się na konto Klienta) lub jako tzw. „gość” (Klient niezarejestrowany).

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”, przy czym w razie chęci zakupu kilku produktów czynność tą należy powtórzyć dla każdego z wybieranych produktów;

b) po zakończeniu procesu wyboru produktów przejść do „Koszyka”, a następnie:

- wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu.

- wpisać dane do faktury/paragonu, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia;

- zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego tabaskoshop.pl bądź zalogować się na swoje konto utworzone w tymże Sklepie;

- kliknąć przycisk „Zamów i zapłać” lub analogiczny;

3. W przypadku płatności z góry należy także opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.

4. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru:

a) na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu - firmą kurierską, przez co rozumie się dostawy realizowane przez firmę kurierską DPD;

b) osobiście w Magazynie przy ul.Łagiewnickiej 274 91-509 Łódź w godzinach pracy;

5. Spółka uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem. Szczegółowe informacje dotyczące innych ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności określone zostaną każdorazowo na stronie Sklepu Internetowego tabaskoshop.pl.

6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu lub produktów. Złożenie zamówienia nastąpi w momencie wciśnięcia przez Klienta przycisku „Złóż zamówienie i zapłać”.

7. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w trakcie składania zamówienia lub w przypadku Klientów zarejestrowanych, wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia złożonego przez Klienta oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 6 powyżej.

8. Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:

a) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia płatnego przy odbiorze;

b) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską;

c) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia osobiście.

9. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail.

10. Podanie przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu może spowodować opóźnienie lub uniemożliwić dostarczenie przedmiotu zamówienia.

11. W komunikacji z Klientem (np. w wysyłanych przez Spółkę wiadomościach z potwierdzeniem otrzymania zamówienia oraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji) jako wartość zamówienia wskazana będzie wartość zamawianych produktów oraz koszty dostawy, a także koszty innych, dodatkowych usług zamawianych przez Klienta (o ile Spółka będzie oferować takie dodatkowe usługi, a Klient je zamówi). Wartość zamówienia wskazywać będzie całkowite koszty, które Klient zobowiązany będzie ponieść.

§6 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia możliwe jest jedynie na terenie wskazanych na stronie internetowej Państw za pośrednictwem wskazanej poniżej firm kurierskich lub osobiście:

a) w Magazynie przy ul. Łagiewnickjiej 274 91-509 Łódź

b) DPD.

2. W zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy zapłaty za zamówienie można dokonać w jeden z następujących sposobów:

a) gotówką, za pobraniem lub w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę

b) podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez firmę kurierską – gotówką lub inną metodą płatności akceptowaną przez firmę kurierską. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po wysłaniu do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji;

c) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem lub przy pomocy systemu płatności, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę. W tym przypadku potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji nastąpi po uiszczeniu płatności. Ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych, w razie wyboru przez Klienta przedpłaty jako formy płatności i niedokonania płatności:

- w terminie 5 dni (w razie wyboru formy przelewu tradycyjnego); lub

- niezwłocznie, podczas procesu płatności rozpoczętego w momencie wyboru przez Klienta formy płatność przelewem, lub tzw. szybkim przelewem (w razie wyboru takiej formy płatności) zamówienie złożone przez Klienta może zostać anulowane (co będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty Klienta przez Spółkę). Dla uniknięcia wątpliwości podkreślane jest, iż w razie opuszczenia przez Klienta procesu płatności rozpoczętego w momencie wyboru przez Klienta formy płatność tzw. szybkim przelewem przed finalizacją tego procesu, ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych niemożliwym jest dokonanie takiej płatności w terminie późniejszym.

3. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.

4. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem: serwisu Przelewy 24 (Serwis Przelewy24 jest jednym z wielu serwisów internetowych poznańskiej Grupy DialCom24, w ramach której PayPro SA - Agent Rozliczeniowy - prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z DialCom24 Sp. z o.o - Agentem Płatniczym - pod numerem IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.), na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem https://www.przelewy24.pl/

5. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Spółki lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich Klientów, upoważniającego do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym tabaskoshop.pl.

6. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, przecenami bądź wyprzedażami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

§ 6a Wystawianie i doręczanie faktur

Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Spółkę faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres mailowy (to jest na adres mailowy podany przez Klienta podczas rejestracji lub podczas składania Zamówienia). Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail. Powyższe dotyczy również odpowiednio paragonów.

§ 7 Czas realizacji zamówień

1. Spółka przekaże na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia i dostawy do Klienta. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia bezpośrednio do Klienta (za pośrednictwem firmy kurierskiej). Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania zamówionych produktów.

2. Podanie przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy może spowodować wydłużenie czasu dostawy lub brak dostawy.

3. Firma kurierska za pośrednictwem której dostawa może być realizowana posiadają własne regulacje co do sposobu realizacji usługi dostawy (w tym w zakresie ewentualnych reklamacji dotyczących dostawy, czasu i sposobu zgłaszania ewentualnych uszkodzeń przesyłki i innych istotnych kwestii) – szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie firmy DPD podanej wyżej.

§ 8 Warunki reklamacji

1. Spółka jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, które zostały stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.

2. Spółka w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Reklamacja złożona bez załączonego do niej dowodu zakupu może nie zostać w ogóle rozpoznana.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę Klient powinien dostarczyć Spółce reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Spółki oraz opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji) i stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Reklamacja może zostać złożona w Spółce lub przesłana do RiZ (z adnotacją „RiZ-Reklamacja”).

4. Spółka rozstrzygając reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz biorąc pod uwagę żądania Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku gdy wada stanowiąca podstawę reklamacji nie będzie wadą nieistotną, w razie braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub w sytuacji gdy produkt był już naprawiany lub wymieniany, Spółka zwróci Klientowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.

6. Działając na podstawie art. 14 ust 1 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) uprzejmie informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR).

§ 9 Warunki gwarancji

1. Spółkę nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty oprócz wymaganej obowiązującymi przepisami prawa.

2. W przypadku produktu, na który Spółka ma obowiązek prawny udzielić gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), zgodnie z informacjami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej;

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 8 regulaminu.

§ 10 Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 4 i 5 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (odebrania produktu);

- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

- od daty zawarcia umowy – w razie umów innych niż umowa, w wykonaniu której Spółka wydaje rzecz, będąc zobowiązaną do przeniesienia jej własności (tj. umów innych niż sprzedaży produktów).

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 t.j.)

3. Odstąpienie od umowy zgodnie z § 10 ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia w terminie wskazanym w § 10 ust. 1 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu lub wydrukować wzór znajdujący się (wzór odstąpienia). Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech i funkcjonowania. Spółka zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 11 niniejszego Regulaminu.

5. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania. Spółka nie jest zobowiązana zwracać Konsumentowi dodatkowych kosztów wynikających z faktu wyboru przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Spółkę. Kwota zwrotu kosztów dostarczenia rzeczy do Klienta określana będzie przez Spółkę w procesie realizacji przez Klienta prawa odstąpienia od umowy jako „zwrot za transport”.

6. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić Spółce produkt lub produkty których dotyczy odstąpienie niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może dokonać zwrotu:

a) w RiZ – podczas odbioru przesyłki;

b) po odebraniu przesyłki - w RiZ lub poprzez odesłanie takiego produktu lub produktów do RiZ, z adnotacją „RiZ – Odstąpienie”, przy czym, ze względów systemowych, zwrotu produktów dostarczonych poprzez firmę kurierską można dokonać w Spółce począwszy od dnia następującego po dniu odebrania przesyłki z tymi produktami.

§ 11 Zwrot należności Klientom

1. Spółka dokonuje zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) wykonania przez Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy określonego w § 10;

b) nieodebrania przez Klienta zamówionego produktu lub produktów;

c) odstąpienia przez Klienta od umowy lub obniżenia ceny produktu w wyniku postępowania reklamacyjnego;

d) odrzucenia przez Spółkę oferty Klienta (anulowania zamówienia), w sytuacji określonej w § 6 ust. 2 pkt c), to jest w razie wyboru przez Klienta jako formy płatności przedpłaty w formie tradycyjnego przelewu i dokonania tejże płatności po upływie terminu określonego w § 6 ust. 2 pkt c).

2. Przypominamy, że podanie przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego może spowodować opóźnienia w procesie zwrotu Klientowi należności.

§ 12 Wymiana Produktu

1. Niezależnie od przysługujących Konsumentowi uprawnień Spółka dopuszcza możliwość wymiany przez Konsumenta produktu na ten sam produkt w innym rozmiarze w terminie 14 dni od dnia odbioru produktu przez Konsumenta.

2. Spółka w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia o wymianie ustosunkuje się do prośby Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Prośba o wymianę produktu na inny rozmiar złożona bez załączonego do niej dowodu zakupu może nie zostać w ogóle rozpoznana.

3. W celu wymiany produktu na inny rozmiar przez Spółkę Konsument powinien dostarczyć Spółce produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Spółki oraz oświadczeniem na jaki rozmiar produkt ma zostać wymieniony. Wymiana może zostać złożona w Spółce lub przesłana do RiZ (z adnotacją „RiZ-Wymiana”). Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu lub wydrukować wzór znajdujący się (wzór wymiany). Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument składając oświadczenie o woli skorzystania z uprawnienia do wymiany produktu na inny rozmiar wyraża również zgodę na pokrycie kosztów ponownej przesyłki zgodnie z obowiązującymi cenami dostawy.

4. Powyższe uprawnienie nie stanowi zmiany umowy i nie przerywa żadnych terminów określonych w niniejszym Regulaminie, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

§ 13 Dane osobowe

1. Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). Spółka przetwarza dane osobowe Klienta zarejestrowanego w Sklepie Internetowym tabaskoshop.pl. Klient, który rejestruje się w Sklepie Internetowym tabaskoshop.pl wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym tabaskoshop.pl, a także danych podanych przez niego w procesie korzystania z tego konta w celu obsługi i prowadzenia konta Klienta (w tym udostępniania Klientowi funkcjonalności przeznaczonych dla zarejestrowanych Klientów). Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy, jak również ich niepodanie może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę innych usług, w tym usług związanych z obsługą konta Klienta w Sklepie Internetowych tabaskoshop.pl. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, Spółka będzie przetwarzać dane osobowe Klienta również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

2. Klient, który wyraża chęć otrzymywania od Spółki informacji w postaci tzw. newsletterów wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie zapisu na newsletter (o ile takie dane zostaną przez Klienta podane) w celu i zakresie niezbędnym do przesyłania newsletteru na wskazany przez Klienta adres e-mail. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie tychże danych może uniemożliwić dostarczanie przez Spółkę wiadomości w formie tzw. newsletterów.

3. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę, tj. Maciej Gust prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej NIP 7262522341, REGON 100484503 oraz Jakub Kochanowski prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej NIP 7262362825, REGON 100874121 , prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Tabasko s.c. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Łagiewnickiej 274), NIP 7262625762, REGON 100874380, o (dalej: „Spółka”) będącą administratorem tychże danych.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. W przypadku zarejestrowanych Klientów dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Panel Użytkownika”).

5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne. W razie podania przez Klienta danych osób trzecich (np. dzieci Klienta), Klient oświadcza, iż jest w pełni umocowany do podania tychże danych i do zezwolenia na ich przetwarzanie przez Spółkę.

6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce Ochrony Danych Osobowych i na stronie internetowej Sklepu Internetowego tabaskoshop.pl poświęconej polityce prywatności.

§ 14 Przesyłanie informacji handlowych

1. Klient wyrażając zgodę na otrzymywanie newsletteru oraz na przetwarzanie przez Spółkę jego danych osobowych w celach reklamowych i marketingowych powinien wyrazić zgodę na otrzymywanie od Spółki informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną oraz na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (takich jak komputer, tablet, smartfon) do odbioru w/w informacji handlowych.

2. Klient może w dowolnym momencie cofnąć wyrażone przez siebie zgody.

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego tabaskoshop.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Spółka dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego tabaskoshop.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego tabaskoshop.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, awarii, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego tabaskoshop.pl.

3. Przypominamy, iż mogą zdarzyć się sytuacje, w których administratorzy serwerów pocztowych mogą zablokować przesyłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta, a także iż oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta może spowodować usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail, w razie problemów z otrzymywaniem informacji przesyłanych ze Sklepu Internetowego tabaskoshop.pl rekomendujemy weryfikacje ustawień określonych przez administratorów serwerów pocztowych oraz ustawień określonych za pomocą zainstalowanego oprogramowania.

4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 t.j.).

6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego tabaskoshop.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 t.j.).

7. Klient akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Spółce statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym tabaskoshop.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy tabaskoshop.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookie). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego tabaskoshop.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.

9. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą wyłącznie przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki lub Klienta w zależności od właściwości rzeczowej i miejscowej Sądu.

10. Żadne z postanowień́ niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części niniejszego Regulaminu z obowiązującym prawem Spółka deklaruje bezwzględne podporządkowanie się̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego postanowienia Regulaminu.

11. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, takich jak zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego tabaskoshop.pl, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego tabaskoshop.pl zmienionego regulaminu. Zmiany Regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Klientów, co w szczególności oznacza, iż zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Spółkę o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

Pliki do pobrania

Wzór reklamacji

Wzór do zwrotów

Wzór do wymiany